Regulamin

OGÓLNE ZASADY NADAWANIA USŁUG REKLAMOWYCH
W TELEWIZJI REGIONALNEJ

OKREŚLENIA I DEFINICJE

Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
a) TV REGIONALNA – Monika Rabe – Prokopczyk REGIONALNA TV z siedzibą w Żarach na ul. Broni Pancernej 6 tel. 68 4700 727, posiadająca koncesję uzyskaną od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji numer 512/2013 – TK umożliwiającą rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą TV REGIONALNA , działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 9281717940, REGON: 081070003, e-mail: tvregionalna@regionalna.pl, Numer konta BZ WBK oddział Żary: 54 1090 2561 0000 0001 2057 3181
b) Zleceniodawca – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zamawiająca kampanię reklamową w TV REGIONALNA. Zleceniodawcą może być również agencja reklamowa lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
c) Zlecenie – pisemne zlecenie emisji reklamy w postaci formularza zamówienia, w którym zawarte są formy i czas emisji reklamy, zamówione przez Reklamodawcę. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oznacza zawarcie wiążącej obie strony umowy.
d) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
e) Kampania Reklamowa – emisja ustalonej długości spotu reklamowego w pętli reklamowej w okresie trwania umowy.
f) Reklama – ogłoszenie reklamowe, komunikat reklamowy, spot reklamowy, plansza reklamowa- oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę,
g) Opłata za Kampanię Reklamową – opłata należna TV REGIONALNA z tytułu zrealizowania podpisanego zlecenia.
h) Strony – Zleceniodawca oraz TV REGIONALNA

WARUNKI OGÓLNE

1. Przyjmowanie zleceń oraz przeprowadzanie kampanii reklamowych w TV REGIONALNA dokonywane jest w oparciu o warunki wynikające ze zlecenia, na podstawie Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zleceniodawca w momencie podpisania zlecenia zakupuje prawo do emisji w czasie szczegółowo określonym w zleceniu. Nie wyemitowanie materiałów promocyjnych z winy Zleceniodawcy nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uregulowania należności. Naruszenie 744 w zw. z 488 KC oraz 3853 pkt 2) KC na gruncie prawa konsumenckiego.
3. Do rozliczenia kampanii reklamowej stosuje się ceny za emisję zawarte w zamówieniu, chyba, że obie strony postanowią inaczej.
4. TV REGIONALNA nie ponosi odpowiedzialności za treść spotów reklamowych Zleceniodawcy zamieszczonych na ekranach.
5. Prawo do emisji spotów reklamowych sprzedawane jest przez TV REGIONALNA według liczby i czasu trwania emisji spotów i określony jest w Zleceniu.
7. TV REGIONALNA ma prawo powierzyć w całości lub w części wykonanie kampanii reklamowej podwykonawcom.
8. TV REGIONALNA decyduje zarówno o kolejności emitowania planszy i spotów reklamowych, jak i innych materiałów informacyjnych prezentowanych w ramówce programowej REGIONALNA TV.
9. TV REGIONALNA ma prawo odmówić emisji usług reklamowych bez podania przyczyny, jeżeli ich forma lub treść jest sprzeczna z charakterem telewizji lub której treść narusza interesy konkurencyjne TV REGIONALNA.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZLECEŃ

1. Reklama realizowana jest na podstawie zlecenia emisji złożonego w formie pisemnej na odpowiednio do tego celu przygotowanym Zleceniu.
2. Na zlecenie, o którym jest mowa w pkt.1 składa się:
a) podpisana umowa na zlecenie usługi reklamowej zawierającej:
– dokładne dane Zleceniodawcy,
– określenie formy i terminu płatności,
– oświadczenie o wystawieniu faktury bez podpisu odbiorcy.
– harmonogram zleconej emisji reklamy (termin, liczbę oraz częstotliwość emisji i ewentualnie dodatkowe jej warunki)
– czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniodawcy i podpisania w jego imieniu Zlecenia
– wysokość kwoty należnej TV REGIONALNA od Zleceniodawcy wraz z uwzględnionymi rabatami.
– oświadczenie Zleceniodawcy , ze na dołączone materiały (zgodne z warunkami technicznymi TV REGIONALNEJ, przeznaczone do zlecenia emisji usług reklamowych oraz produkcji), tzn. znaki towarowe i firmowe oraz zdjęcia posiada autorskie prawa majątkowe i że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę reklam oraz wykorzystane w niej znaki graficzne oraz upoważnia TV REGIONALNĄ do ich wykorzystania,
– oświadczenie zawierającego zgodę Zleceniodawcy na realizacje składanego zlecenia zgodnie z „Ogolnymi zasadami nadawania usług reklamowych w programie TV REGIONALNA;
3. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć materiał umożliwiający realizację zlecenia na min. 3 dni przed terminową emisją w przypadku planszy reklamowej. Czas realizacji spotu reklamowego wynosi 7 dni roboczych.
4. Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów do realizacji przez Zleceniodawcę zwalnia TV REGIONALNĄ z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby zaistnieć z tego tytułu. Nie zwalnia natomiast Zleceniodawcy do pokrycia kosztów nie wyemitowanej emisji.
5. TV REGIONALNA zastrzega sobie prawo nie wyemitowania usługi reklamowej w uzgodnionym terminie z przyczyn technicznych lub programowych. W takim przypadku TV REGIONALNA zobowiązana jest do wyemitowania usługi reklamowej w najbliższym terminie uzgodnionym przez obie strony.
6.Za zlecenie usługi reklamowej Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia na podstawie aktualnego cennika. Ustalona kwota wynagrodzenia uwzględniająca udzielone rabaty zawarta jest na Zleceniu. W przypadku opóźnienia płatności, TV REGIONALNA zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji reklamy oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz TV REGIONALNA kary umownej w wysokości 100% wartości zlecenia brutto .
7. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć poprawnie wypełnione zlecenie za pomocą:
– faxu;
– poczty e:mail;
– listem poleconym;
– pocztą kurierską;
– lub osobiście do siedziby TV REGIONALNA.
8. TV REGIONALNA potwierdza zaakceptowanie zlecenia poprzez złożenie podpisu uprawnionego reprezentanta.
9. Zleceniodawca akceptuje przygotowaną reklamę: telefonicznie, mailowo, faxem lub osobiście w siedzibie REGIONALNA TV max. do godziny 16:00 poprzedzającej dzień emisji wydania premierowego.

OBOWIĄZKI REGIONALNA TV I ZLECENIODAWCY

1. TV REGIONALNA zobowiązuje się do:
– udostępnienia Zleceniodawcy możliwości emisji reklamy w kształcie i formie uzgodnionym ze Zleceniodawcą w ramach podpisanego zlecenia. Emisja reklamy odbywać się będzie od dnia i przez okres wyszczególniony w Zleceniu. Zleceniodawca ma prawo w ramach jednego zlecenia do emisji reklamy jednego rodzaju, chyba, że Strony ustalą inaczej.
2. Specyfikacja reklamy w tym w szczególności: długość i częstotliwość emisji ustalonej w ramach kampanii reklamowej jest zawarta w Zleceniu.
3. TV REGIONALNA gwarantuje Zleceniodawcy umówioną długość reklamy, w określonej w Zleceniu formie, zaakceptowanej przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
– współpracy z TV REGIONALNA w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zlecenia, a w tym do terminowego dostarczenia materiałów niezbędnych do przygotowania reklamy w przypadku, gdy zostało złożone zlecenie przygotowania reklamy przez TV REGIONALNA oraz wskazania szczegółowo niezbędnych poprawek.
– do informowania TV REGIONALNA o każdej zmianie danych określonych w Zleceniu niezbędnych do jej wykonania w terminie umożliwiającym dokonanie korekt.
– wypłacenia TV REGIONALNA wynagrodzenia na zasadach wynikających z podpisanego zlecenia;

REKLAMACJE

1. TV REGIONALNA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by cała zamówiona kampania reklamowa przebiegała w sposób niezakłócony. Niemniej jednak TV REGIONALNA zastrzega sobie prawo wprowadzania krótkich przerw technicznych w emisji reklam, co nie będzie pociągało za sobą żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Zleceniodawcy. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej niezgodne chociażby z art. 3853 pkt 2) KC, odpowiedzialności na podstawie art. 471 KC, czy rękojmi za wady. Emisja odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn przerwy technicznej. W razie, gdyby przerwa trwała dłużej, niż 48 godziny, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony w wymiarze proporcjonalnym do okresu, w którym usługi te nie były świadczone.
2. W przypadku, gdy kampania reklamowa nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Zleceniu z innych przyczyn niż wymienione powyżej, Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację.
3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia Zleceniodawca jest zobowiązany zgłaszać pisemnie listem poleconym, pocztą mailową lub osobiście w siedzibie TV REGIONALNA w terminie 7 dni od daty emisji kwestionowanej usługi reklamowej.
4. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, bądź nie zachowanie jej formy powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji Reklamy.
5. Zlecenie zamieszczenia reklamy oznacza akceptację powyższych warunków. W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa prasowego.

Załączniki do pobrania

Witamy

Zaloguj się na swoje konto

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skip to content